gearbox logo

Herní řád
Napsal uživatel Administrator
PDF Tisk Email

V rámci vysílání televizního pořadu AutoMotoRevue, vysílaného na programu ČT 2 (dále též jen jako „Pořad“), bude dne 25. 6. 2016 realizována hra s názvem „Soutěž AutoMotoRevue“ (dále též jen jako „hra“).


Systém hry:

Výhru, získávají ti účastníci, jejichž správná odpověď na herní otázku zveřejněnou v rámci Pořadu bude na e – mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript doručena jako první až třetí v pořadí. Výherce 1.v pořadí získává knižní titul: "Jaroslav Juhan-Život bez brzd, Jan Králík", výherce 2.v pořadí získává titul: "Jawa kývačka, Jiří Wohlmuth" a výherce 3.v pořadí získává titul: "Československé tankové síly 1945-1992, Vladimír Francev".

 

Splní li podmínky pro získání výhry několik účastníků, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze – li získatele výhry takto určit proto, že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu získatele výhry pořadatel.

 

Pořadatel:

Pořadatelem hry je společnost GearBox production s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 24231479, C 200438 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher).


Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15let.            Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost.

Výherce bude vyhlášen dne 30.6. 2016 na www.gearboxproduction.cz a současně o získání výhry bude zpraven na e – mailové adrese, z níž byla odeslána výherní odpověď. Výhra bude výherci doručena na adresu určenou výhercem. Pokud výherce nesdělí e – mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . nejpozději do 30 dnů po získání výhry adresu pro zaslání výhry, možnost čerpat výhru zaniká.


Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.gearboxproduction.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.


Oprávnění pořadatele:

Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.